ضرورت تشکیل شورای نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر

بر اساس ماده 18 از آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ؛ شورا می‌باید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود راهر شش ماه یك بار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممكن انتشار دهد.
از طرف دیگر بر اساس قانون نیز، شهرداری موظف به ارائه گزارشات مالی و عملکرد شش ماهه خود از طریق رسانه‌ها به مردم است.
در قانون اساسی برای فعالیت شوراها که با آرای مردم انتخاب شده اند، وظایف خاصی تعیین شده است و این شورا برای اجرای مصوبات خود نهاد شهرداری را در اختیار دارند که بدون تردید آگاهی مردم در امورات شورا و شهرداری به خصوص در گزارش مالی ؛ امری لازم و ضروری است .
یکی از وظایف مهم اطلاع رسانی شوراهای اسلامی شهر، انتشار صورت مالی هزینه و درآمد شش ماهه شهرداری تابعه خود که شهرداری هم باید بر اساس قانون موظف به عمل کردن وظایف خود از جمله مشخص نمودن بودجه سالانه خود می باشد، برای اطلاع عموم مردم است.
اين در حالي است گه عضو شوراي شهر بروجرد در گفتگو با فارس گفت هیئت رئیسه پیشین شورای اسلامی شهر بروجرد فاقد برنامه یک ساله بود و خزانه داراين شورا موظف نيز كه موظف به جمع آوري مستندات درآمدها و هزينه هاي شهرداري درتاريخ پانزدهم هر ماه و اطلاع رسانی آنها هر 6 ماه یک بار به مردم بود، این وظیفه خود را در یک سال گذشته انجام نداده است. حال بايد گفت:نظارت بر عملکرد شوراها در چه سطحی انجام می‌شود؟

منبع : شعله ی قلم |ضرورت تشکیل شورای نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر
برچسب ها : شهرداری ,مردم ,شورای ,اطلاع ,شورا ,مالی ,برای اطلاع ,جامع درآمد ,اطلاع عموم ,اساس قانون ,اطلاع رسانی ,عملکرد اعضای شورای ,تشکیل شورای نظارت ,ضرور